DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELOWYCH

w Pensjonacie „Pastelowy” w Mrzeżynie

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, reguluje:

 1. zasady oraz sposób dokonywania, anulowania oraz opłacania rezerwacji
 2. zasady obowiązujące na terenie Pensjonatu „Pastelowy” w Mrzeżynie przy ul. Torowa 4 72-330 Mrzeżyno , zwanym dalej „Pensjonatem”.
 3. odpowiedzialność finansową za nieprzestrzeganie Regulaminu
 4. zasady przetwarzania Danych osobowych


I. REZERWACJE
§ 1 Rodzaje rezerwacji

 

 1. Przewiduje się dwa rodzaje rezerwacji:
  1. Rezerwacja gwarantowana bez możliwości anulowania
  2. Rezerwacja z możliwością anulowania
 2. Rezerwacja gwarantowana jest dokonywana po uiszczeniu przez Klienta pełnej ceny rezerwowanego pobytu. Jest to rezerwacja bezzwrotna, co oznacza, że w przypadku rezygnacji z pobytu przez Klienta nie może on żądać zwrotu jakiejkolwiek części zapłaconej ceny.
 3. Zapłata za Rezerwację gwarantowaną następuje w momencie dokonywania rezerwacji na rachunek bankowy lub za pośrednictwem karty płatniczej lub kredytowej
 4. Rezerwacja z możliwością anulowania – dokonywana jest po uiszczeniu przez Klienta zadatku w wysokości 30 % ceny rezerwowanego pobytu. Wpłata zadatku następuje w terminie 5 dni od dnia złożenia rezerwacji, chyba że do terminu rezerwowanego pobytu pozostaje mniej niż 30 dni – wówczas wpłata zadatku powinna nastąpić do 3 dni od dnia złożenia rezerwacji.
 5. W terminie do 14 dni przed planowanym pobytem, Klient może dokonać jedynie Rezerwacji gwarantowanej.
 6. W przypadku dokonania i opłacenia Rezerwacji z możliwością anulowania – Klient dokonuje zapłaty pozostałej kwoty za pobyt w dniu zameldowania w Pensjonacie lub 7 dni przed rozpoczęciem pobytu przelewem bankowym na konto Pensjonatu
 7. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w określonych terminach, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.


§ 2 Anulowanie rezerwacji
 

 1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację:
  1. w przypadku Rezerwacji gwarantowanej w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu,
  2. w przypadku Rezerwacji z możliwością anulowania w wysokości wpłaconego zadatku,
  3. w przypadku braku przybycia w terminie („no show”) Pensjonat ma prawo anulować rezerwację, a Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu
 2. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty opłaconego pobytu (Rezerwacja gwarantowana) lub z wpłaconego zadatku (Rezerwacja z możliwością anulowania). W przypadku, gdy wpłacony zadatek nie pokryje całości opłaty za rezygnację, na pozostałą kwotą zostanie Klientowi wystawiony i przesłany na wskazany przez niego adres rachunek lub faktura.
 3. Anulowanie rezerwacji przez Klienta wymaga zachowania formy pisemnej (w tym e-mail) pod rygorem nieważności.
 4. W sytuacjach wyjątkowych i niezależnych od Stron, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć (m.in. stan klęski żywiołowej, stan wojny, stan epidemii) jeżeli wykonanie usługi przez Pensjonat nie będzie możliwe lub prawnie dopuszczalne, Pensjonat dokona zwrotu Klientowi wpłaconych przez niego środków. W takiej sytuacji Pensjonat nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi, który wpłacił zadatek, jego podwójnej wysokości.


§ 3 Skrócenie pobytu
 

Skrócenie pobytu przez Klienta nie uprawnia go do żądania zwrotu jakiejkolwiek części dokonanej opłaty za pobyt.


II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PENSJONATU

§ 4 Zameldowanie oraz wymeldowanie

  1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 (zameldowanie), a kończy się o godzinie 10.00 (wymeldowanie).
  2. W dniu przyjazdu doba zaczyna się obiadem, a w dniu wyjazdu kończy śniadaniem.
  3. O zamiarze późniejszego zameldowania się, Klient zobowiązany jest powiadomić Pensjonat najpóźniej do godziny 10.00 w pierwszym dniu pobytu, w przeciwnym razie jego rezerwacja może zostać anulowana na podstawie § 2 ust. 1 lit.c.
  4. W przypadku nie wymeldowania się do godziny 10.00 Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł za każdą rozpoczętą kolejną godzinę, w której Klient uchybił terminowi do wymeldowania się.

  § 5 Parking

  1. Na terenie Pensjonatu znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking.
  2. Pensjonat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody pojazdów lub mienia w nich pozostawionego, do których dojdzie w wyniku korzystania przez Klienta z parkingu.

  § 6 Zasady ogólne
   

  1. Na terenie Pensjonatu, w godzinach od 00 wieczorem do godziny 6.00 rano obowiązuje cisza nocna.
  2. Na terenie Pensjonatu znajduje się Plac Zabaw. Przed skorzystaniem z Placu Zabaw Klient zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Placu Zabaw. Dzieci mogą korzystać z Placu Zabaw wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
  3. Na terenie Pensjonatu, a w szczególności w pokojach, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie dopuszczalne jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  4. Na terenie obiektu znajduje się wiata grillowa oraz grill, które udostępniane są Klientom po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika recepcji. Przed skorzystaniem ze stanowiska grillowego Klient zobowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać regulaminu korzystania ze stanowiska grillowego.
  5. Na terenie Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz narkotyków.
  6. Wyżywienie podawane jest w Restauracji. Klient nie może, chyba że uzyska zgodę pracownika recepcji bądź restauracji, wynosić jedzenia do pokoju.
  7. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie pozostawione w pokojach.

  III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA KLIENTA

  § 7 Odpowiedzialność finansowa Klienta
   

  1. Za złamanie zakazu palenia tytoniu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Klient zostanie obciążony karą w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zakazu.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie stwierdzone zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Pensjonatu powstałe z jego winy lub osób za które odpowiada. Odpowiedzialność finansowa Klienta równa jest wartości stwierdzonych szkód.

  IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  § 8 Przetwarzanie danych osobowych


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [dalej: Rozporządzenie RODO] informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest P.W Behatex S.C z siedzibą
   przy ul. Jaracza 4; 42-217 Częstochowa  (dane rejestrowe: nr KRS …., VI Wydział Gospodarczy, NIP: 5730004183).
  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani / Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ….. lub pisemnie na adres siedziby Administratora (adres: …)
  3. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. świadczenia usługi hotelowej, tj. wykonania zawartej z Administratorem umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem,
   2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości
   3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f Rozporządzenia RODO.
  5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
  6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a ponadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez Administratora obowiązków podatkowych.
  8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani / Panu:
   1. prawo dostępu do swoich danych;
   2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
   4. prawo przenoszenia danych;
   5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
  10. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne i jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług na Pani / Pana rzecz.
  11. Pani / Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 9 Akceptacja Regulaminu

   

  1. Przed dokonaniem rezerwacji Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  2. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację Regulaminu.

   

  Kontakt i dojazd

  • Mrzeżyno, ul. Torowa 4
  • recepcja@pastelowypensjonat.pl
  • +48 601 382 999
  • mBank: 42 1140 2017 0000 4102 1306 6522